Gem Donica

Phone
608-445-1167

Badger Realty Team: Laura Lahti Real Estate

7818 Big Sky Drive Ste 212 Madison, WI 53719

Gem grew up in St. Paul, Minnesota and is the middle child of 9 siblings. She is bilingual in English and Hmong. Her first job was at the Minnesota State Fair where she learned she had a genuine passion for helping people. What she enjoyed most was continuously interacting with people from all walks of life. Thus, she continued to pursue opportunities in the customer service industry. As of now, she has over ten years of experience in sales including management positions. As a little girl, Gem immigrated to the United States with her family, and as a young adult, she moved to Madison to pursue her marketing degree. Last year, she and her husband welcomed a baby boy into the world. These experiences has taught her to value owning and finding a comfortable living space, something she believes everyone deserves to have. Thus, she wants to help make the process of moving and choosing a home more enjoyable for others as a real estate agent. As a big fan of art and film, Gem has participated in indie comedy films and projects in cooperation with the organization RAW Artists in the past. Currently, Gem works with St. Mary's Hospital, helping individuals obtain health insurance. Since 2016, Gem has been sharing beauty and lifestyle tips on her YouTube channel.

HMONG TRANSLATION

(Gem loj hlob hauv St. Paul, Minnesota thiab yog tus menyuam nruab nrab ntawm 9 cov nus muag.  Nws hais tau ob yam lus Askiv thiab Hmoob. Nws thawj txoj haujlwm yog ua haujlwm rau lub Minnesota State Fair. Uas rau nws paub tias nws muaj lub siab nyiam pab tib neeg. Qhov nws nyiam tshaj plaws yog nrog tib neeg tham. Yog li, nws txuas ntxiv mus nrhiav cov haujlwm pab tib neeg. Raws li tam sim no, nws muaj ntau tshaj kaum xyoo ntawm kev paub txog kev muag khoom thiab kev tswj tuav haujlwm.Thaum nws tseem yog me nyuam yaus, Gem tau tsiv tuaj rau tebchaws America nrog rau nws tsev neeg thiab. Thaum nws loj hlob tuaj lawm, nws tau tsiv mus nyob rau lub nroog Madison mus pib kawm qib siab txog kev ua lag luam. Tej yam ua tshwm sim yav tag dhau los qhia rau nws paub txog kev muaj khoom muaj nus nqhi. Nrog rau qhov ua nrhiav chaw zoo nyob. Yam uas nws ntseeg txhua tus neeg tsim nyog muaj. Yog li ntawd, nws xav pab qhov ua tsiv tsev kom yooj yim thiab xaiv tsev muaj kev txaus siab raws li ib tug)